JEG ER

 

... billedkunstner, tidligere jobbet mye med maleri, skulptur og installasjon samt kombinasjoner av disse – noe tegning, foto og tekst.

 

... interessert i hva det er som konstituerer det menneskelige, vår identitet og virkelighetsoppfatning. Kunst går til kjernen i dette, i kollisjonen mellom objekt og subjekt, der begge oppstår, der alt kan skje, der alt kan settes spørsmålstegn ved, eller utropstegn - kort oppsummert: Hva i all verden er dette, hva i all verden er jeg - eller helt enkelt: Hva i ...!?

 

... for tiden særlig fokusert på blikket, inspirert blant annet av Lacan sitt «gaze»; hvordan vi konstitueres av et tenkt blikk på oss selv, de andres blikk, det andres blikk. Sammenhengen mellom dette og hvordan selvbildet vårt er bygget opp som et speilbilde utenfra, konstruert av kulturen, innpodet fra barnsben. Tenker at replikantene i Bladerunner gir et presist bilde på hva det er å være menneske. Det som synes naturlig er programmert inn i oss, fabrikert. Men det er alt vi har, alt vi er. Et navn, noen minner, en forestilling om en sammenheng og en verden vi hører hjemme i.

 

... en forestilling.

 

 

Sten Are Sandbeck (f. 1969, Oslo) bor og arbeider på Modum og er utdannet ved Kunstakademiet i Bergen, Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo, Politecnico di Milano, Universitetet i Essen og Les Ateliers ENSCI i Paris. Solo utstillinger innbefatter Trondheim Kunstmuseum, Vigeland-museet, Akershus Kunstsenter og Trafo Kunsthall. Gruppeutstillinger blant annet ved Munch-museet, Henie Onstad Kunstsenter, Kunstnernes Hus, Vestfossen Kunstlaboratorium, Galleri F-15, Cesis Art Festival i Latvia og albb i Saigon. Innkjøpt blant andre av Trondheim Kunstmuseum og Universitetet i Bergen. Kommende utstillinger inkluderer «Jeg kaller det kunst» ved Nasjonalmuseet og «Subterranean» på Amos Rex Museum, Helsinki, begge 2022.

 

--

 

I AM

 

… a visual artist, previously working with painting, sculpture and installation as well as combinations of these - some drawing, photography and text.

 

… interested in what constitutes being human, our identity and perception of reality. Art goes to the core of this, in the impact between object and subject, where both emerge, a place where anything can happen, where all is questioned, or exclaimed - in short: What in the world is this, what in the world am I - or simply: What the ...!?

 

… currently particularly focused on the gaze, inspired by Lacan; how we are constituted by an imaginary gaze on ourselves, the gaze of the other, the gaze of things. The relation between this and how our self-image is built up as a mirror image from the outside, constructed by culture, implanted in us from childhood on. Thinking that the replicants in Bladerunner make a precise picture of what it is to be human. What seems natural is programmed into us, fabricated. But that's all we have, all we are. A name, some memories, a notion of a context and a world in where we belong.

 

… a fiction.

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: backarrow